هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه جشن کریسمس

سال نو میلادی نزدیکه و اگه دنبال یه هدیه خاص برای جشن کریسمس میگردید این کوکی ها یه گزینه عالی و لاکچریه! 🎁 ❄️💙 جذاب ، خوشمزه و دوست داشتنی 😍🤩


قیمت ۲۷,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان جشن کریسمس 😍💙🤩🎁❄️

با دستهای کوچولوش بند کفششو گره زد. بعد بلند شد و از بالا به کفشهای آبی رنگش نگاه کرد. یه نگاهش به یه کفشش بود و نگاه دیگه ش به کفش دیگه. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و از نو بست. باز ایستاد و نگاه کرد. یه نگاه به در انداخت و دوید توی حیاط. در خونه رو باز کرد و به خیابون خلوت خیره شد. هی سرشو برمی گردوند تا سمت دیگه خیابون هم ببینه. همه جا ساکت بود و فقط صدای نفسهاشو می شنید. بعد از این که دقایقی با هیجان اطراف خیابون رو دید زد، به دیوار تکیه داد. ناامیدانه سرشو پایین انداخت. باز چشمش به بند کفشش افتاد. دوباره خم شد و بند کفش پای راستشو باز کرد و تلاش کرد تا شبیه بند کفش پای چپش گره بزنه. وقتی بلند شد پیرمردی با لباس مخمل آبی دید. چشماش گشاد شد و در حالی که می خندید داد زد: بابانوئل! آبی! پیرمرد با لبخند دستشو توی کیسه آبی رنگش کرد و یه بسته دستش داد. پسرک با ذوق جعبه رو باز کرد و دوباره فریاد زد: کوکی! کوکی آبی!

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه عمو نوروز
@biscofam
عمو نوروز
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه مردونه
@biscofam
مردونه
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز پدر
@mery_green
روز پدر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز مرد
@inga_pridius
روز مرد
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای همسر
@the.cookieholic
برای همسر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای مادر
@downtowndoughto
برای مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه برای روز مادر
@mariyalevitan
برای روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز مادر
@mariyalevitan
روز مادر
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز زن
@mariyalevitan
روز زن
هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز ولنتاین
@angela_s_sweets_
روز ولنتاین