هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه روز پرستار

روز پرستار بهانه ای هست تا از پرستارهای عزیز، این انسان های مهربان و ازخود گذشته تشکر و قدردانی کنیم!?⁦♥️⁩ این کوکی های خوشمزه میتونه یه هدیه عالی باشه براشون!??


قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
سفارش هدیه

داستان روز پرستار ♥️

"اینم از مُسَکن، دیگه چی میخوای؟" لبخندی زد و دستشو روی پیشونیم گذاشت. "دیگه تب نداری، حالِت خیلی بهتره، فقط دیگه کمتر خودتو لوس کن، باشه؟" نور نارنجی رنگ غروب روی صورتش افتاده بود. فقط نگاهش کردم و هیچی نگفتم. دوباره نگاهی به سِرُم کرد و با همون لبخند همیشگی گفت: "قول میدم فردا این موقع توی تخت خواب خودت هستی" یه نفس عمیق کشیدم و چشمامو بستم. وقتی چشمامو باز کردم هوا تاریک بود و دیگه درد نداشتم. حالم خیلی خوب بود. پیجر کنار تخت رو برداشتم و دکمه شو زدم. با همون لحن مهربون گفت: "جانم!" گفتم: "تو بهترین پرستار دنیایی!" خندید و گفت: "دخمل، پیجر واسه این نیست، ولی باشه، خوشحالم که خوبی". بعد از چند روز لبخند می زدم...

هدیه | کادو | گیفت | کوکی | استودیو آویشنهدیه پرستار
@amoderncookie
پرستار